Eirigh Suas A Stoirin


E/irigh suas a Sto/ri/n mora bfhuil so/ do shul
Foscail a' doras agus lig mise 'un ri
Ta boide/al im aice bhe/arfas deoch
do mhnaoi an si
A's ta/ su/il 'gard nach ndiu/lcoigheann
Tu/ me/ fa do sion

Nuair a e/irighin amach ar maidin
agus dearcaim uaim siar
Is dearcaim ar a'bhaile ud a bhfuil
agam le ghabhail ann
Tuiteann na deo/ra na scoi/te liom sios
agus gni/mh se mi/le osna a
ta/ cosu/il le cumhaidh

I ngleanntain na coilleadh uaigni
is lag bro/nach a bbi/m
o/ Dhomnach go Domhnach 's
me/ ag cathamh mo shaol
'me/ feitheamh gach trathno/na ce
shiu/lu/il 'n ro/d no ce/ thiocladh 'n ti/
'S gan duine ar an domhan mho/r a thiocladh 's
tho/gfadh mo chroi/

A mha/ili/ a che/adsearc na
tre/ig thusa me/ go bra/ch
Nach bhfuil me/ do dhiaidh gach aon la/
Fa mhalaidh na n-ard
is tu/ cruithneach ar mhna/ E/irann
is tu/ an pe/arla 'ta/ doiligh 'fha/il
is dar mhionna mo bhe/il ni/ bre/ag e/
go bhuil me/ leatsa is ngraCaptcha