Agresywne LatoTo by³o agresywne lato
Chmury z ca³ego zebra³y siê œwiata
To co siê mierzy ca³kiem innym czasem
Da³o siê poznaæ za wczoraj i za teraz

Gin¹cy na oœlep szuka ocalenia
S³oñce schowa³o siê daleko w gniewie
Nie kochamy tego co mi³oœci warte
Nie kochamy ju¿ nawet nawet siebie

Co mo¿e ma³e serce nie mo¿e
Nawet na chwilê odpocz¹æ
Co mo¿e twoje serce mo¿e
Na zawsze moje serce posi¹œæ

To by³o agresywne lato
Wody z ca³ego zebra³y siê œwiata
Deszcze i burze w harmonii bezbo¿nej
S³oñce witano jak Boga Boga na niebieCaptcha
Widget