KolekcjonerNie jesteœ moja wiem
Choæ najintymniej ciê dotykam
S³owem i cia³em niecierpliwym
Wspomnieniem które burzy krew

Kolekcjonujê wszystkie chwile
Jak fale cicho mnie ko³ysz¹
Chwila do chwili i do chwili
A¿ w koñcu duszê Tw¹ przechwycê

Ju¿ nie zostawisz mnie samego
Zrobisz co zechcê przyjdziesz w nocy
Œmiertelnie d³ugim poca³unkiem
Zamknê na zawsze Twoje oczy

I bêdê siedzia³ tak przed Tob¹
Wbit¹ na szpilkê moich marzeñ
I wszystkich zachceñ wszystkich têsknot
I wszystkich moich wyobra¿eñCaptcha
Widget