Oich U Agus Hiuraibh Eile


'S mo chruinneag dhonn,
gur a trom ad dheigh mi

Slios mar fhaoilinn air aodan fairge,
'S gur h-e do throm-ghaol a rinn mo
mharbhadh

'S mo chruinneag dhonn,
gur a trom ad dheigh mi

'S mo chruinneag dhonn,
gur a trom ad dheigh mi

Dubh a's donn ann am
'S gu bheil ceann dubh air mo

'S mo chruinneag dhonn,
gur a trom ad dheigh miCaptcha