Am Buachaile BanOch, ochan a Righ gura timn an galair an gradh!
Chan eil neach air am bi nach saoil gura seach dainn gach la,
Gunn bhrist e mo chridh 's gun sgaoil e cuislean mo shlaint
Bhith 'g amharc ad dheidh, a gheng a' bhrollaich ghil bhdin - ghil bhdin

A Bhuachaille Bhain, ma 's aill leat labhairt air thuis
Gura loatsa gun dail, mo lamh, ma thig thu rimm dluth:
Gur truagh mar ta nach d'tharlaidh mis' agus thu
An eilein gum traigh, gun ramh, gun choite, gun stinir - gun stinir

Na faiccadh sibh geng, 's i 'g eirigh maduinn chiuin cheo
Le pearsa dha reiri iu candan mhenlladh 'nan doigh:
Gur binne do bhen, na reudan thidheall ri ceol,
'Snach truagh leat mi 'd dheidh leam fhein air cnoam ri bron - ri bron

The Fair Shepherd

Alas and alack, what a deadly sickness is love!
There is none who suffers it but feels every day is a week
It has broken my heart and sapped the springs of my health
To keep gazing after you, young of the fair white bosom

Fair-haired lad, if you but care to speak first,
My hand shall be yours without delay if you come for me:
Play it is true, you and I did not find ourselves
On an island with no ebb, with no oar, no boat, no rudder

If you could see such a shoot springing up on a calm, misty morning,
With looks to go with it fit to win the hearts of thousands:
Sweeter is your voice than the strings of violins playing,
Can you not take pity on me, ? alone without you, lamenting on a knoll?Captcha
Widget
Das Lied von Capercaillie wird Ihnen von Lyrics-Keeper angeboten. Widget kann als Karaoke zum Lied Capercaillie Am Buachaile Ban benutzt werden, wenn Sie die Moglichkeit haben, den Backing Track herunterzuladen. Fur einige Kompositionen ist die richtige Ubersetzung des Liedes zuganglich. Hier konnen Sie auch die Ubersetzung des Liedes herunterladen. Wir bemuhen uns, den Text zum Lied moglichst genau zu machen, deswegen bitten wir Sie um eine Mitteilung, falls etwas im Text zum Lied korrigiert werden muss. Wenn Sie das Lied Capercaillie Am Buachaile Ban kostenlos im MP3-Format herunterladen mochten, besuchen Sie bitte einen von unseren Musiksponsoren.