Am BuchailleHere is the song "Am buchaille ban" which Capercaillie do a lovely
version of on their Crosswinds album I was sent these words by John
Angus Macleod of Gaidhlig Aig Deas, who got them from someone at An Comunn
Gaidhealach John Angus wrote a song (Na laithean a bh'ann) for Karen of
Capercaillie, which she broadcast on Radio nan Gaidheal
If anyone whould like to translate this, I would really appreciate it
What is a "gini" ?
Craig
1 Och ochan a Righ, gur tinn an galair an gradh;
chan eil neach air am bi nach saoil gur seachdain gach la
Gun d'bhrist e mo chridh 's gun d'sgaoil e cuislean mo shlaint'
Bhith 'g amharc ad dhe/idh, a gheug, a bhroillich ghil bhain, ghil bhain
2 Nam faiceadh tu geug 's i 'g e/irigh, madainn chiuin cheo
le maise da re/ir ni ceudan mhealladh 'nan doigh -
Gur binne do bheul na teudan fhidheall ri ceol,
'S nach truagh leat mi 'd dhe/idh leam fhe/in air cnocan ri bro, ri bro
3 'S ma the/id thu air sraid, a ghraidh, biodh gini 'nad phoc,
Is ol mo dheoch-slaint' gach ait an suidh thu m'an bho
d,
An cridhe geal fialaidh, eutrom aighearach og,
'S gur milis leam fhe/in am beul o'n tigeadh an ceol, an ceol
4 A bhuachaille bhain, ma's aill leat labhairt air thus,
'S ann leat-sa gun dail mo lamh ma thig thu rium dlu h;
Is truagh mar a ta nach d'tha
aidh mis' agus tu
Ann an eilean gun traigh, gun ramh, gun choite, gun stiuir, gun stiuirCaptcha
Widget
Das Lied von Capercaillie wird Ihnen von Lyrics-Keeper angeboten. Widget kann als Karaoke zum Lied Capercaillie Am Buchaille benutzt werden, wenn Sie die Moglichkeit haben, den Backing Track herunterzuladen. Fur einige Kompositionen ist die richtige Ubersetzung des Liedes zuganglich. Hier konnen Sie auch die Ubersetzung des Liedes herunterladen. Wir bemuhen uns, den Text zum Lied moglichst genau zu machen, deswegen bitten wir Sie um eine Mitteilung, falls etwas im Text zum Lied korrigiert werden muss. Wenn Sie das Lied Capercaillie Am Buchaille kostenlos im MP3-Format herunterladen mochten, besuchen Sie bitte einen von unseren Musiksponsoren.