An T-Iarla DiurachMa's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu,
Ma's ann 'gam mhealladh as deigh do gheallaidh,
'Se luaidh do mholaidh ni mi gu brath,
Ma's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu

Righ! gur mise tha gu tursach,
Gaol an iarla 'ga mo chiurradh,
Tha na deoir a'sior-ruith o m' shuilean
'S mo chridhe bruite le guin do ghraidh

Bha mi raoir leat 'na mo bhruadar
Thall an Diura nam beann fuara,
Bha do phogan mar bhiolair uaine -
Ach dh'fhalbh am bruadar is dh'fhan an cradh

Thig, a ghaoil, agus duin mo shuilean
'S a' chiste-chaoil far nach dean mi dusgadh,
Cuir a sios mi an duslach Diurach,
Oir 's ann 's an uir a ni mise tamh

The Bens Of Jura

If deceiving me, o love, thou wert;
If deceiving me despite thy vow;
Yet chant thy praise I ever will,
Tho' deceiving me, o love, thou wert

O King! I am the sorrowful one,
And the love of the Earl a-hurting me;
The tears are ever running from mine eyes,
And my heart is bruised with the sting of thy love

Last night I was with thee in my dream,
Across in Jura of the cold bens;
Thy kisses were like the green water-cresses
- Fled the dream - remained the pain

Come, o love, and close my eyes
In the narrow kirst where I shall never awake;
Lay me down under earth from Jura -
In the grave alone is there rest for meCaptcha
Widget
Das Lied von Capercaillie wird Ihnen von Lyrics-Keeper angeboten. Widget kann als Karaoke zum Lied Capercaillie An T-Iarla Diurach benutzt werden, wenn Sie die Moglichkeit haben, den Backing Track herunterzuladen. Fur einige Kompositionen ist die richtige Ubersetzung des Liedes zuganglich. Hier konnen Sie auch die Ubersetzung des Liedes herunterladen. Wir bemuhen uns, den Text zum Lied moglichst genau zu machen, deswegen bitten wir Sie um eine Mitteilung, falls etwas im Text zum Lied korrigiert werden muss. Wenn Sie das Lied Capercaillie An T-Iarla Diurach kostenlos im MP3-Format herunterladen mochten, besuchen Sie bitte einen von unseren Musiksponsoren.