Lipad Ng Pangarap



Taglay mo sa bagwis ng iyong paghayo
Ang pangako ng walang hanggang bukas
Pabaon man sayoy hapdi ng puso
Aabutin na ang pangarap

At ang bunga ng wagas mong pagsisikap
Pag-unlad nitong bayang nililiyag
Kapalit ng dalamhati't paghihirap
Pag-angat ng kabuhayang marilag

Liparin mo ang hangganan ng langit
Sa ulap ng pag-asa'y iyong makakamit
Ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi
Pangarap ng inang bayang tinatangi

(Pabaon man sayoy hapdi ng puso

Aabutin ang pangarap)

Tutularan ka ng sunod na salin-lahi
Kapuri-puring pag-aalay ng lakas
Nagpupugay sa makabagong bayani
Ang buong bansa'y nagpapasalamat

Liparin mo ang hangganan ng langit
Sa ulap ng pag-asa'y iyong makakamit
Ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi
Pangarap ng inang bayang tinatangi

Ingatan mo ang lipad ang pangarap
Umaasa sa iyo ang bayan mong naghihintay
Kam'tin mo sa dulo ng lahat ng iyong pagpapagal
Ang tamis na dulot ng iyong tagumpay…

Ang tamis na dulot ng iyong…tagumpay
Ang tamis na dulot ng Iyong tagumpay…







Captcha

Comments

 
sherry ann beto     2011-09-15 09:14    
this a very nationalistic song that's why i like it.
 
sherry ann beto     2011-09-15 09:12    
a very nationalistic song. i like this so much.
Widget
The Dessa Lipad Ng Pangarap are brought to you by Lyrics-Keeper. You can use lyrics widget for karaoke. We tried to make lyrics as correct as possible, however if you have any corrections for Lipad Ng Pangarap lyrics, please feel free to submit them to us. If you want to download this song in mp3 you can visit one of our music sponsors.