Veni L'autunnu


Veni l'autunnu
Scura cchiù prestu
L'albiri peddunu i fogghi
E accumincia 'a scola
Da' mari già si sentunu i riuturi
E a' mari già si sentunu i riuturi
Mo patri m'insignau lu muraturi
Pl nan sapiri leggiri e scrivin
è inutili ca 'ntrizzi
E fai cannola
Lu santu è di mammuru
E nan sura
Sparunu i bummi
Supra a Nunziata
'n cielu fochi di culuri
'n terra aria bruciata
E tutti appressu o santu
'nda vanedda
Sicilia bedda mia
Sicilia bedda
Chi stranu e cumplicatu sintimentu
Gnonnu ti l'aia diri
Li mo peni
Cu sapi si si in gradu di capiri
No sacciu comu mai
Ti uogghiu beni
Messmuka issmi khalifa
Adrussu 'allurata al 'arabiata
Likulli schain uactin ua azan
Likulli helm muthabir amal
Likulli helm muthabir amal
Valutazione: 10/10 - 2 votiCaptcha
La canzone Franco Battiato Veni L'autunnu è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Veni L'autunnu, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Veni L'autunnu. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Veni L'autunnu nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.