Papierowe Skrzydla


Ptak swym ¿yciem zachwyca³ go
Codziennie marzy³
Poczuæ wiatr na twarzy strach
Przez chwilê wolnym byæ
Zostawiæ list odp³yn¹æ w dó³
Przez chwilê wolnym byæ

Œwiat tak mocno rani³ do krwi
Ju¿ d³u¿ej nie móg³
Odszuka³ dach wysoki tak
Dotyka³ bia³ych chmur
Jedwabny szal owin¹³ sny
Przez chwilê wolnym by³

Nie zatrzymany ³agodnie upad³
Nie zatrzymany ³agodnie upad³

Ptak swym ¿yciem zachwyca³ go
Codziennie marzy³
Poczu³ wiatr na twarzy strach
Przez chwilê wolnym by³
Zostawi³ list odp³yn¹³ w dó³
Przez chwilê wolnym by³
Poczu³ wiatr na twarzy strach
Przez chwilê wolnym by³
Zostawi³ list odp³yn¹³ w dó³Captcha