Wyznanie


Jak liœcie na niebie
Jak szeptu pragnienie
Odchodz¹c w ciemnoœci
Wspomnieniem westchnienia
Szaroœæ doko³a
Mi³oœci znaczenie
Oddechu twych uczuæ
Œwiat³o na wietrze
Kwiaty na s³oñcu
P³on¹ce z³e twarze
Cierpienia znaczenie
Czu³oœci pragnienie

Tekst jest w³asnosci¹ jego twórcy
Tekst zosta³ zamieszczony jedynie w celach edukacyjnychCaptcha