WyznanieJak liœcie na niebie
Jak szeptu pragnienie
Odchodz¹c w ciemnoœci
Wspomnieniem westchnienia
Szaroœæ doko³a
Mi³oœci znaczenie
Oddechu twych uczuæ
Œwiat³o na wietrze
Kwiaty na s³oñcu
P³on¹ce z³e twarze
Cierpienia znaczenie
Czu³oœci pragnienie

Tekst jest w³asnosci¹ jego twórcy
Tekst zosta³ zamieszczony jedynie w celach edukacyjnychCaptcha
Widget
La canzone Myslovitz Wyznanie è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Wyznanie, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Wyznanie. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Wyznanie nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.