I Surrender


(i surrender)
I surrender all to you
I surrender all to you (to you to you)
I surrender, i surrender all to you baby
Whoo ohh all to you
I surrender yeah yeah yeah
I surrender baby touch me and tease me
Never let me go
I surrender to the best babyCaptcha
Liedje 112 I Surrender is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Surrendermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 112 I Surrender downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Surrender in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.