Altar Of Obscenity


Incestuous whores of Jesus
Fathers fucking their daughters
Brides of Christ, gag on the cum of impurities
Deviant hypocrisy infects the brain
Sadistic rape, a catholic dream to violate
A ritual sickness in gods name
The putrid stench of religion

The war is coming
Vengeance seeking

Rise above the filth and decimate
Malformed at birth, rotting foetus
Assimilate or terminate
Carnal desire, freedom's skin flayed
God's vengeance, desire for violence

Mindless fuck's the destiny church
Racial hatred, assembly line of fear
Corporate whore, driven by greed
Religious monopoly controls the game

Camouflaged lies toxic to the core
Contorted minds give birth to insanity
A false idol, the American lie
Preaching venomous cunting liesCaptcha
Liedje 8 Foot Sativa Altar Of Obscenity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Altar Of Obscenitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Foot Sativa Altar Of Obscenity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Altar Of Obscenity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.