Lily's Lullaby


I know this girl
and her name is Lily
and its past her bed
T-I-M-E
she goes to sleep
and she can just dream
and not have to be
in a stinky trailer wit me
so when i feel blue
and dont know what to do
i look at you
and i just say (blows rasberry)Captcha
Liedje 8 Mile Lily's Lullaby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lily's Lullabymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Mile Lily's Lullaby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lily's Lullaby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.