With Time


What have I done, why am I hated
Everything has just begun to be updated
Have I been aware of my friends
Or just unfair of myself and of my pride
Should I change for my best
Or should I live my life in a mess
I'm the one who's lost inside
But you're the one I can't find

Feel confused and lonely at this moment
But maybe with some time, everything will
Pile off my mindCaptcha
Widget
Liedje Agnostic Front With Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied With Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Agnostic Front With Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje With Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.