Cleave To Me


Constancy dwells in realms of perfection
I hear the call
Life is free and love is all
Cleave to me

Harmony holds forth pleasures abounding
And love is free
'Neath the weeping willow tree
Cleave to me

Blow thou winds, my good fortunes bring
Mind the hours, such as minstrels sing
Come fair thoughts, let heart take wing
My lady calls to me

Emily only dreams and is lonely
Dark is the night
And from now unto the light
Cleave to meCaptcha
Liedje Al Stewart Cleave To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cleave To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Al Stewart Cleave To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cleave To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.