Change The World


If I could write one letter to the world as we know it
I would list these rhymes that mean everything to me
Heartache temporary, Bullets only stop your blood
Pain will live on and on
In everyone, in everyone

And we could change, we could change it down
We could change the world, we could strike the chord
We are the lost ones, we are the lost ones
We could re-write history, if only you and me
We are the lost ones, we are the lost ones
And We could change it down

The bottle holds no answers
His lips can only sway
Chemicals imbalance
Who needs them anyway?
Desire is close at hand
Her lips can only sway
There's more to life than this
Don't give yourself awayCaptcha
Liedje Anberlin Change The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Change The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anberlin Change The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Change The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.