Love Song


I'm just so beside myself
With my endless love for you
Love for you
Can't respond to things I see or touch
The way I normally do
Normally do

I can't seem to get on without you

I'm so glad you're here
All I need is a nice cup of tea
And a comedy
A comedy
Keeps me up there with the stars
With my feet on the ground
No one else around

When I walk beside you in the dark
I know I'll love you
For ever
When I put my hand upon your shoulder
Feel it moving
Moving closerCaptcha
Liedje Angry Salad Love Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad Love Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.