Gas Chamber


Gas chamber!
Where's the light?
Stay at home
Don't feel right
I'm in my room
All the time
Trapped inside
This twisted mind
Gas chamber!
Cannot breathe
Time for lunch
Cannot leave
I'm in my room
All the time
I'm trapped inside
This fucking mind!
No action
No no!
No action
Gas chamber
No
No action!Captcha
Liedje Angry Samoans Gas Chamber is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gas Chambermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Samoans Gas Chamber downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gas Chamber in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.