Snow Globe


I used to believe that no one else was alive
And all of the world was just a show inside my own mind
The dog's on a leash, tied to a pole, shaking above the snow
I try to pretend, I try to pretend, everything's just in my head

The choir's in line, belting its soul, over the dying crowd
Singing for love, their voices will soar, and disappear through the floor

I used to believe that no one else was alive
And all of the world was just a show inside my own mindCaptcha
Liedje Armor For Sleep Snow Globe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Snow Globemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armor For Sleep Snow Globe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Snow Globe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.