Snake


Sweet scent coloured these,
the realm of sweet snakes that tortured me
If everlasting burdens should enter
such, as the everlasting torment of hell

Sweet rape, honour these:
The souls of sweet snakes that denoured me
If glorious destruction would embalm
such, as the moments carresed by enlightened ones

"Even the earth can't grant us a common grave"Captcha
Liedje Aura Noir Snake is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Snakemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aura Noir Snake downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Snake in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.