Elena


Even when I think she is hiding from me
Even when It's so hard for me to brake the ice
I can see there's something in her eyes
Something missing in her smile
Even when she's hiding from me
I'm gonna find the way x3
To her, Elena, Don't Worry
Someone will help you to forget
Don't you worry Elena
No, Elena
You have to have that all inside your heart
And I'll help you find it
I'll help you find it x3
Matching perfectly the weather
She wears gray and black as winter
Showing very little care
For all those who'd die for her
Wearing gray as past as winter
But i'm gonna find the wayCaptcha
Liedje Bacilos Elena is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Elenamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bacilos Elena downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Elena in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.