Another you


I was sane until you came
Saw your face it was so strange
I could not take it

Ruined me with your disease
Changed my heart and broke my dreams
I could not take it

How can it feel so good to die?

Help me to find another you
Try to understand it

It was a hard time
I could not se
Inside you

Help meCaptcha
Liedje Bang Gang Another you is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Another youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bang Gang Another you downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Another you in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.