Blues At Midnight


When that midnight hour went chiming,
I was in my room alone
Yes, when that midnight hour went chiming,
I was in my room alone
Yes, and when I came home this evening,
I found my baby gone

Oh, I laid my head on my pillow,
I gazed up at the stars up above
Yes, I laid my head on my pillow,
yes, lookin' up at the stars above
I tell you it's a miserable feeling,
oh, when you lose the one you love

Oh, I get the blues at midnight,
oh there's one thing I can't describe
Oh, I get the blues at midnight,
oh there's one thing I can't describe
Yes, and when you look at your baby's picture
oh, the tears will come from your eyesCaptcha
Liedje B.B. King Blues At Midnight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blues At Midnightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Blues At Midnight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blues At Midnight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.