Black Tambourine


Black hearts in effigy
We sing a song that was hated
All dressed in rag and bones
Sharks smell the blood that I'm bleeding
I know there's something wrong
Might take a fire to kill it
Might take a hurricane
Don't know what life that I'm livin

Black tambourine

My baby run to me
She lives in broken down buildings
Can't pay the rent again
These spider webs are my home now
And when the sun is down
We'll shake and rattle our bodies
To keep it warm at night
My tambourine is still shaking

Black tambourineCaptcha
Widget
Liedje Beck Black Tambourine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black Tambourinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beck Black Tambourine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black Tambourine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.