England


The kids are restless
They just need something to do
From Ilford to Ladywell
The streets have become cruel

He said
"I will not listen and I won't be told
England is mine, I will take what I want"
He said
"I will not listen and I won't be told
We will roam these satanic mills"

They stood on his fingers
Kicked the back of his head like a ball
They filmed the beating
On their mobile phones

She said
"I will not listen and I won't be told
England is mine, I will take what I want"
She said
"I will not listen and I won't be told
We will make up our own rules"

I'm waiting for something cruel
I'm just waiting for something cruel

I'm waiting for something cruel to happenCaptcha
Widget
Liedje Bloc Party England is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Englandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bloc Party England downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje England in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.