Sway


That old black magic has me in its spell
That old black magic that you weave so well
Icy fingers up and down my spine
The same old witchcraft when your eyes meet mine

The same old tingle that I feel inside
When that elevator starts its ride
Down and down I go, round and round I go
Like a leaf that's caught in the tide

I should stay away but what can I do
I hear your name, and I'm aflame
Aflame with such a burning desire
That only your kiss can put out the fire

You are the lover that I've waited for
The mate that fate had me created for
And every time your lips meet mine

Baby down and down I go, all around I go
In a spin, loving the spin that I'm in
Under that old black magic called loveCaptcha
Widget
Liedje Bobby Rydell Sway is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Swaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bobby Rydell Sway downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sway in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.