Liar


All day long you?re talking,
words escaping from your head,
not a truthful sentence,
Lady – this must be said

Basically you?re a liar,
a teller of untruths,
every reason not to trust you,
and this is telling you the truth

You?re a liar, yes you are, yes you are,
a born liar,
You?re a liar, yes you are, yes you are,
such a liar
And it?s all wrong,
(why do you do it?)
I won?t go along (what?s the use)
with your lies, lies, lies, lies

You look at people so sweetly,
though you?re lying through your teeth,
you can?t tell fact from fiction
from all that crap you preach

Something about your presence,
that devil in your eyes,
whiter than white smiling,
concealing so many lies

You?re a liar, yes you are, yes you are,
a born liar
You?re a liar, yes you are, yes you are
(why do you do it?)Captcha
Widget
Liedje Bros Liar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Liarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bros Liar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Liar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.