A Song With No Wordshere are some words
will you take them away?
some better ways for
what they mean to say
puzzles and rhymes
geography and time
or a kiss, like praying

we know, unknowing,
to let nobody in this armor
the thinnest skin
i only want to breathe you in

mediated by electricity
year and a day, all curiosity
touch and defy impossibility
is one thing in this world sane?

we know, unknowing,
to let nobody in this armor
the thinnest skin
but i will know you
reveal and revel in, i
f i can only begin
will i breathe, will i breathe you in?

i celebrate blue eyes that blaze
new sun from your city of rain
no dawn ever brought me so awake

let this begin

will i breathe
will i breathe you in?Captcha
Widget
Liedje Burning Airlines A Song With No Words is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Song With No Wordsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Burning Airlines A Song With No Words downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Song With No Words in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.