my life


my life is crazy/ used to be my baby/ now you not yourself/ because you shot yourself/ gat to your back/ you better believe in that/ your hoe be cryin/ sucken my dick like its crack/ prayin i don't push your brain back/
my life/ one life/ the good life/
living nigga rich/ big body benz/ ladys tryin to have my kids/ riding my dick like its the cure for cancer/ plastered at the club/ busten thugs heads/ crome to the dome/blunt hand out my mouth/ two niggas are getten blow/

i'll finish laterCaptcha
Liedje C Note my life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied my lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C Note my life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje my life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.