Never Again


Running in circle
entwined in sheets
written with fury
then left
in a corner

Never again

Playing with joy
like a child
left in an
empty room with
a lot of toys

Never again

Bathing in the river
of promises
feeling the hopes of
a whole life
passing away

Never again

Feeling darkness
like a veil suspended
over the dirty windows
of anxiety

Never again
Loosing path like a bird
in a storm
Like a Raindrop falling
from a quiet sky
Like a single ray of light

Never
AgainCaptcha
Liedje Canaan Never Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canaan Never Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.