Of Lost Desires


From this oblique matrix
He watches the plains of life
Silent are now the spirits
And the things have lost their voice

The first born man knows and suffers
The dead are walking
his heart with them

The memory of darkness
Burns again
Making him the living witness
Of a collapsing universe

The first born man knows and suffers
The dead are walking

With hands like knives
With hands like knives
With hands like knivesCaptcha
Liedje Canaan Of Lost Desires is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Of Lost Desiresmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canaan Of Lost Desires downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Of Lost Desires in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.