Part Of The Furniture


I'd be your Baba Papa
I'd be your Baba Papa
If you'd be a Baba Papa to me

I'd be your table and chair
Philippe Starck or Bill Umblair
If you'd be a Baba Papa to me

And I'd be your angel
Ride you until you're warmer
Be your cradle
Swing you until you fall

I'd be your son and your heir
Destitute but debonair
Though ill advised and ill in debt
I'll never be drained or misled

I stole your dreams and
Infatuated with this freedom
Say the word and I could be them

And I'd be your angel
Ride you until you're warmer
Be your cradle
Swing you until you're tired out

Just say the word and I could be them
Take your pick and I could be her
Infatuated with this freedom
Say the word and I could be themCaptcha
Liedje Cantatonia Part Of The Furniture is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Part Of The Furnituremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cantatonia Part Of The Furniture downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Part Of The Furniture in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.