Robotman On Holiday


You're the robotman on holiday
You're the dancemachine for night and day
You're the master of technology
You're the delta-chip for fantasy

The world is mine
Don't take it away from me
The world is mine
I'll be living in harmonyCaptcha
Liedje Captain Jack Robotman On Holiday is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Robotman On Holidaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Captain Jack Robotman On Holiday downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Robotman On Holiday in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.