Calon Lan


Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'I berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân

Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos

Pe dymunwn olud bydol,
Hedyn buan ganddo sydd;
Golud calon lân, rinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd

Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos

Hwyr a bore fy nymuniad
Gwyd I'r nef ar adain cân
Ar I Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi I mi galon lân

Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nosCaptcha
Widget
Liedje Cerys Matthews Calon Lan is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Calon Lanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cerys Matthews Calon Lan downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Calon Lan in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.