The Fire


He's dating a lawyer with a gentle nature
Says she ain't nothing like me
And there's fire and there's water and all I can offer
Is a temperament that he don't need
Well he's making his rounds with the well bred in town
Safe and out of harm
Well he can say what he likes water is nice
But it's fire that keeps you warm

Chorus:

Maybe I'm rough around the edges
And stubborn to a fault
Maybe I'm just a little too hard headed
Stiff backbone and all
Maybe I'm passionate about being passionate
Say what you like boy water is nice
But it's the fire that keeps you warm

Well if you know me you know it's true
And you can quote me if you want to

Repeat chorusCaptcha
Liedje Chely Wright The Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chely Wright The Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.