Descend


Portray an image of power and security
Foundations crumble at the base
Inner turmoil reflection read externally
Veil of lies attempts to hide our face

Descend

Molten masses in their image we are a formed
Art of deception mastered skillfully
Decay of value stifled cry of the unborn
With open eyes we still refuse to see

Respond arise nation divided

Selfish syringe draining lifeblood from our veins
Pallid skin displays condition true
Struggling on oblivious to our own pain
Contented smile as we continue to descend

"We've got once and for all on a global basis"

"Have the hostage story blow up in our face"

"We've got big economic problems but we are not coming apart at the seems"

"The decline of the urban America stems from the decline of the American family"

"We're the United States"

"Atomic bomb"

"We are all responsible for this"Captcha
Liedje Circle Of Dust Descend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Descendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Of Dust Descend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Descend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.