Oddity


this is the way it's got to be
crawl beneath this filthy ground
and underneath this dirty ground
i crawl beneath this filthy ground
and underneath these dirty leaves
seems to me to be the insanity
it seems to me i've become the oddity
it seems to me i need some identity
seems to me i've become the oddity
keep this high now keep this high
said i better
keep this high now keep this high
said i better
keep this high now keep this high
said i better
keep this high now keep this high
this is the way it's got to be

no fear, so depraved, breakCaptcha
Widget
Liedje Coal Chamber Oddity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Odditymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Oddity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oddity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.