Hold On


Well, I was talking to a mirror image of what supposedly was to be me; and
the eyes and the nose and the insignificant clothes supported the testimony He said, "You're doing fine, you know
You've got an okay mind, you know
And I would hate to see you throw it away
You'd better hold on
Hold on Hold on"
I was telling him I was a bit fatigued about my life, both present and past;
and when I recalled my thoughts of ending it all with an overdose of gas, He said, "You're doing fine, you know
You've got an okay mind, you know
And I would hate to see you throw it away
You'd better hold on
Hold on Hold on"

Hold on
Hold on
Hold onCaptcha
Liedje Crack The Sky Hold On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hold Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crack The Sky Hold On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hold On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.