Maybe Its Because


That old master painter from the faraway hills
painted the violets and the daff-o-dills
He put the purple in the twilight haze
then did a rainbow for the rainy days
Dreamed up the murals on the blue summer skies
painted the devil in my darlin's eyes
Captured the dreamer with a thousand thrills
The old master painter from the faraway hills

Then came his masterpiece and when he was through
He smiled down from heaven and he gave me you
What a beautiful job on that wonderful day
That old master painter from the hills far away

(repeat) Dreamed up etcCaptcha
Liedje Dick Haymes Maybe Its Because is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Maybe Its Becausemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dick Haymes Maybe Its Because downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Maybe Its Because in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.