Free from Cares


Improbity
In each word we say
Mendacity
We pretend to pray
Perfidious
The words of Jesus
And anytime
We end up smashed to pieces
Ingratitude
In a world of lies
We are free from cares
We close our eyes
I assume
There is no healer
To heal this world
To make us cleaner
I assume
There is no healer
To heal this world
To make us cleaner
Free from cares
Hypocrisy
We show each day
Leads into darkness
We go insane
Understandably
We are of no account
We jeer the creatures
That we once found
It`s tenderness
We are living on
So it`s not wonder
That we`re all goneCaptcha
Liedje Die Vision Free from Cares is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Free from Caresmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision Free from Cares downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Free from Cares in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.