Skip This Page


You lead me though the harshest pain
Though I injure you
And you forgive me that I`m so mean
It`s not hard for you
To be gentle with your heart and soul
That is why i try
Expell me if you don`t believe
But don`t start to cry
I beg you
Lay down by my side
To feel you
You build up my pride
And I swear
I will be bound
That I care
Leave you save and sound
There are times we disagree
And we start to hate
But in the end we harmonize
We hand on to each blade
Forget the things I say to you
When I`m in a rage
Don`t listen to the row I make
You`d better skip this page
I beg you
Lay down by my side
To feel you
You build up my pride
And I swear
I will be bound
That I care
Leave you save and soundCaptcha
Widget
Liedje Die Vision Skip This Page is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Skip This Pagemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision Skip This Page downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Skip This Page in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.