Baptized in Blood


Under command a new-born child
Submerged in blood, the dead they smile
Growing possessed, burning inside
A bloody feast for us tonight

The way of death
Is growing hear just take my hand
Skies grow black
Unholy corpses upon their land

The dead they gather around
Praising the child they found
Possessed, the child shall kill
The future is now revealed

Baptised in blood
Destined to burn
Baptised in blood
Reborn they'll learn

Gather around, watch and see
A new creation of misery
Taking the place of the elderly dead
Forbidden ways now in his headCaptcha
Liedje Dr. Death Baptized in Blood is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baptized in Bloodmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Death Baptized in Blood downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baptized in Blood in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.