Infernal Death


Piling the bodies
Burn them in the night
Skin grows black and withered
Decayed smell will rise

Existence fading
Into ashes
Burn those bodies
To Infernal death

Human coals are burning
Repulsive yet so true
Open graves are scattered
When the work is through

Existence fading
Into ashes
Burn those bodies
To Infernal deathCaptcha
Liedje Dr. Death Infernal Death is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Infernal Deathmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Death Infernal Death downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Infernal Death in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.