Insomnia


He came from the streets
He's struggling to forget
But now he just can't sleep
Rolling in his bed
He's searching for the truth
Feel lost without a clue
Wasted in his room
He's always been refused

His shadow in his past
The weight on his back
He saw too much too fast
Children smoking crack
So damm hard to sleep

He never felt so sad
He knows that no one cares
Now it's too fucking late
He wrote his own fateCaptcha
Liedje Dr. Sin Insomnia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Insomniamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Sin Insomnia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Insomnia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.