War


Too young to remember
The horrors of war

Drawn into the fight without
Knowing what for

Think for yourself
Or they'll think for you

Killing and dying
The nations are crying

Whatever they're trying to sell
I'm not buying

Don't drop your guard
Or you're gonna get hurtCaptcha
Widget
Liedje Dr. Sin War is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Warmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Sin War downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje War in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.