Space Invaders


Space invaders, space invaders

We're the space invaders
We're the sky crusaders
When we are connected
Expect the unexpected
We're the space invaders
If you re-terminate us
Bring you the eternal fire
Wake you up and take you higher

Space invaders

Sky crusadersCaptcha
Liedje Dune Space Invaders is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Space Invadersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dune Space Invaders downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Space Invaders in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.