Back Seat of My Car


I'm in it- I'm in it
In the back seat of my car
I'm in it- I'm in it
In the back seat of my car
Hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey
I'm in it- ?
In the back seat of my car
I'm in it- she's in it
Right in the back seat of my car
And I hope- and I hope
And I hope- and I hope
I'm gonna get fucked- I'm gonna get fucked
I'm gonna get fucked- I hope I get fucked
I wanna get fucked, fucked, fucked, fucked,
fucked, fucked, fucked
In the back seat of my carCaptcha
Liedje Dwarves Back Seat of My Car is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back Seat of My Carmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwarves Back Seat of My Car downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back Seat of My Car in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.