I'll Take You Away


Greyhound bus on a corner of a rainy street seems to say
Climb aboard by morning you will sleep far away
From this town where falling down brings laughing crowds
And not one hand to help you to your feet
Get on board (I'll take you away) get on board (I'll take you away)
Don't wait till it's too late get on board (I'll take you away)

Reflections of raindrops in the headlight beams seem to say
Go from this neon jungle for the price of your dreams is too much to pay
Leave this place this ride race this madning pace
It's just one great big chase for phoney face
Get on board (I'll take you away)
Get on board (I'll take you away) get on board (I'll take you away)
Get on board (I'll take you away) get on board (I'll take you away)Captcha
Liedje Ed Bruce I'll Take You Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Take You Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Bruce I'll Take You Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Take You Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.