Horizons


sunbeams dancing in your mind
ceblue larks emracing sunlight sunlight sunlight
lotus of petals blistering
cool shade of wise trees listening

dawn of light lies between silence
chased amid fusions of wonder
revealing corridors of time
pictures of redescending distance
love colours sent within us
our endless caress for freedom

dawn of light lies between silence
chased amid fusions of wonder
revealing corridors of time
pictures of redescending distance
love colours sent within us
our endless caress for freedomCaptcha
Liedje Eloy Horizons is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Horizonsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eloy Horizons downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Horizons in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.